Kategórie našich produktov

 

Informácie

Obchodné podmienky

Doprava a platba


Ak potrebuje poradiť neváhajte nás kontaktovať

Obchodné podmienky

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

Objednávka

1. Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.vyvoz-zumpy.sk elektronickou formou cez e-shop.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

3. Po prijatí objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

4. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

I. Dodacie lehoty

1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Predávajúci je povinný objednávku vybaviť bezodkladne k spokojnosti kupujúceho v prípade, že je tovar na sklade.

2. Vo všeobecnosti je termín odoslania alebo odberu tovaru od 2 do 7 dní pri sortimente baktérií a enýmov a 14-21 dní pri sortimente sklolaminátových nádrží a vodomerných šácht od dátumu prijatia objednávky prípadne pripísania zálohovej platby za tovar na náš účet /platí pre sklolaminátové nádrže a vodomerné šachty/.

3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

II. Cena, platobné podmienky a prepravné

1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.

2. Kúpna cena je súčet cien objednaných tovarov plus cena dopravy a dobierky v zmysle cenníka dopravy. Aktuálne ceny sa nachádzajú v sekcii doprava a platba.

3. Spotrebiteľ uhrádza kúpnu cenu na dobierku kuriérovi – pri preberaní tovaru, alebo vopred na číslo účtu (IBAN): SK30 7500 0000 0040 0462 5882, SWIFT: CEKOSKBX

4. Spôsob dopravy a platby sa uvádza v príslušnej sekcii tejto stránky.

III. Preberanie tovaru

1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar.

2. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a s pracovníkom kuriérskej služby spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

3. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom prevzatím zásielky a uhradením plnej kúpnej ceny a poštovného. V prípade úhrady tovaru zálohovou faktúrou nadobúda vlastnícke práva k produktom až pripísaním plnej kúpnej ceny na účet predávajúceho. Do tej doby ostáva vlastnícke právo na strane predávajúceho.

4. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

IV. Odstúpenie od zmluvy

1. Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom).

2. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy v zmysle zákona do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom uzatvorenom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu, ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.

Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

3. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) zmenila sa cena dodávateľa produktu
c) vystavená cena produktu bola chybná

V. Reklamácie

1. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje) reklamovaný produkt v originálnom balení, vrátane faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu.

2. Oprávnenie na reklamáciu zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením obalu, prevádzkovaním výrobku nevhodným spôsobom, a najmä nedodržaním návodu na použitie zo strany spotrebiteľa.

3. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

VI. Reklamácie sklolaminátové nádrže a vodomerné šachty

1. Montáž musí byť prevedená v súlade s montážnymi pokynmi, ktoré sú
neoddeliteľnou súčasťou záručného listu.

2. Zákazník prehlasuje, že sa pred začiatkom montáže oboznámil s dodanými
montážnymi pokynmi a podmienkami pre poskytnutie záruky a bude
postupovať podľa týchto dokumentov.

3. Záruka môže byť uplatnená iba po predložení správne vyplneného záručného
listu, ktorý obsahuje všetky svoje stránky, vrátane montážnych pokynov, ktoré
sú jeho neoddeliteľnou súčasťou, a kópiou dokladu o kúpe.

4. Lehota poskytnutej záruky môže byť bezplatne predĺžená na 15 rokov, pokaľ
zákazník splní nasledujúce podmienky:

a. uskutoční montáž 100% zhodnú s pokynmi výrobcu
b. v priebehu montáže zdokumentuje každú jej etapu čitateľnými
fotografiami
c. do 2 mesiacov od dátumu zakúpenia zašle na adresu výrobcu
prehlásenie o inštalácii v súlade so záručnými podmienkami spolu
s fotografiami urobenými v priebehu montáže v počte min. 20 kusov
/každá etapa montáže aspoň 5 foto/. Toto prehlásenie by malo byť
zaslané emailom na adresu info@vyvoz-zumpy.sk a
15let@weew.cz a so žiadosťou potvrdenia o prečítaní správy.
Poskytovateľ záruky si vyhradzuje právo nepredĺžiť záručnú dobu,
pokiaľ zákazník nesplní všetky požadované podmienky.
Poskytovateľ záruky bude zákazníka vo spiatočnom emaily
informovať o uznaní predĺženia záručnej doby.

5. Poskytovateľ záruky nenesie zodpovednosť za poškodenie, ktoré vzniklo pred
montážou a v priebehu montáže, spôsobené neopatrným zaobchádzaním s
tovarom alebo spôsobené podzemnými škodami /montáž v okolí banských
výkopov, zemetrasenia, atd./

6. V prípade, že dôjde k poškodeniu v priebehu používania zariadenia
následkom jeho vady, poskytovateľ záruky nesie zodpovednosť za opravu
výrobku alebo výmenu za nový výrobok, avšak nehradí náklady súvisiace so
zemnými prácami, ktoré neprevádzal.

7. Všetky vady, ktoré sú uznané v rámci reklamácie, budú odstránené v lehote
do 30 dní, pričom táto lehota môže byť predĺžená z dôvodu, ktoré nie sú
zavinené poskytovateľom záruky ako napr. veľmi zlé meteorologické
podmienky, ktoré znemožňujú uskutočniť opravy.

VII. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

Uhradením kúpnej ceny kupujúcim predávajúcem a prevzatím nádrže, kupujúci súhlasí, aby boli fotografie, ktoré budú kupujúcim dodané predávajucemu pre uznanie záruky na nádrže, vodomerné šachty a ostatný sortiment predávajúceho, použité aj na marketingové účely predávajúceho a to hlavne na jeho webe, do brožúr, prospektov atď..

Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok, ktoré by medzi zmluvnými stranami vznikli na základe tejto Zmluvy alebo súvisiacich s touto Zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik Zmluvy, je príslušný prejednať a rozhodnúť s konečnou platnosťou v rozhodcovskom konaní pred jediným rozhodcom STÁLY ROZHODCOVSKÝ SÚD pri IUDEX zriadený pri právnickej osobe IUDEX s.r.o., so sídlom: Pavla Mudroňa 43, 036 01 Martin. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že rozsudok tohto rozhodcovského súdu bude záväzný pre zmluvné strany, že v stanovených lehotách splnia všetky povinnosti uložené v rozhodcovskom rozsudku, ktorý nie je možné zrušiť z dôvodov ako pri obnove konania podľa osobitného zákona. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že rozhodcovskou doložkou uvedenou v tomto bode nie je dotknuté právo predložiť spor na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému všeobecnému súdu, pričom toto právo zaniká podaním žaloby na rozhodcovský súd uvedený vyššie.

Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Dátum platnosti obchodných podmienok od 15.10.2015

Kováč Ján
konateľ

Kontakt

Oravský Podzámok 132, 027 41 Oravský Podzámok, Slovenská Republika

 

info@vyvoz-zumpy.sk

043 5320 220, 0918 956 540

Kde sídlime

Ponúkame aj prípravok do žúmp

SCD Purus: baktérie do septiku, žumpy a čov

Fotogaléria  Fotogaléria  Fotogaléria  

Myslime na životné prostredie

Chránime a tvoríme krajšie životné prostredie pre dnešné a budúce generácie...

letak
Návrat hore